Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sachy-dolmen.cz,
jehož provozovatelem je:
Martin Beil
se sídlem: Vinohradská 566/14, 785 01 Šternberk, IČO: 74760378

tel: 775 956 183
email: martinbeil64@gmail.com

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka). Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.sachy-dolmen.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Základní charakteristika nabízeného zboží: šachová literatura.

1. Práva a povinnosti prodejce

Objednávku lze uskutečnit prostřednictvím emailové pošty, telefonicky nebo písemně. Prodávající potvrdí přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně chybná, a také si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky pozastavit, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží. Závazné objednávky jsou vyřizovány do 14 dnů (běžně expedujeme do 2 pracovních dnů od přijetí platby na účet). Prodávající se také zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, využije pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem. Veškeré osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Zboží je zákazníkovi dodáváno: Českou poštou, platba předem na účet.

2. Práva a povinnosti kupujícího (zákazník)

Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, kontakty pro upřesnění objednávky. Kupující uvede do objednávky fakturační údaje, pokud je zboží hrazeno na fakturu. Kupující se zavazuje odebrat a zaplatit závazně objednané zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Při bezhotovostní platně je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Po předchozí dohodě nakupujícího s prodávajícím lze domluvit i jinou dobu splatnosti. Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce České pošty zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel. Ke každému zboží je přiložena faktura nebo dodací list s datem zakoupení. Případný rozdíl mezi dokladem a skutečně dodaným zbožím je zákazník povinen sdělit prodávajícímu co nejdříve, nejpozději do tří dnů od přijetí zásilky. V případě, že kupující nepřevezme zaslané zboží prodávajícím, je kupující povinen uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady na přepravu zboží.

3. Cena zboží

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě www.sachy-dolmen.cz jsou konečné a platné ke dni podání objednávky.

Prodávající není plátce DPH.

4. Reklamační řád

Na zakoupené zboží se vztahuje ZÁKONNÁ ZÁRUČNÍ LHŮTA. Tato lhůta je započata dnem vystavení příslušného dokladu o zakoupení. Kupující informuje o reklamaci prodávajícího a uvede důvod reklamace. Reklamace se uznává pouze po předložení dokladu o zakoupení. Nárok na uznání reklamace zaniká v případě, že reklamované zboží je poškozeno ze strany kupujícího. Prodejce je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta začíná běžet dnem doručení reklamace prodejci. Prodejce vymění reklamované zboží za nové.

Pokud reklamované zboží prodejce již nemá v prodeji, má zákazník nárok na vrácení peněz.

5. Závěrečné ustanovení

Odesláním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v nabídce internetového obchodu www.sachy-dolmen.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2017. Jsou k dispozici v sídle firmy nebo jako dokument na www.sachy-dolmen.cz